KARTY PODARUNKOWE


1. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

    • Wydawca – Italian Fashion by Guazzone Zielonka ul. Ossowska 41A

    • Salon – położone na terytorium Polski punkty sprzedaży sygnowane logiem Italian Fashion, Gee One, United Company obsługujące karty podarunkowe.

    • Karta Podarunkowa ITALIAN FASHION – elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej karty, wydany na okaziciela, uprawniający do realizacji w sklepach wydawcy

    • Nabywca - osoba, która w Salonie dokonuje zamiany środków pieniężnych, w wysokości równej wartości bonu, na rzecz Karty Podarunkowej ITALIAN FASHION

    • Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej ITALIAN FASHION, przedstawiający ją do realizacji w Salonie

    • Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach


I. Postanowienia ogólne 


2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i realizacji jej, w zgodzie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Kartę Nabywca może nabyć w Salonie.

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie co najmniej 20 zł. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w Salonie, karta podarunkowa zostanie aktywowana.

5. Karta podarunkowa jest ważna 3 miesiące od aktywacji i w tym czasie muszą być wykorzystane środki na niej zawarte.

6. Aktywacja karty jest możliwa w Salonach Wydawcy. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej aktywacji.

7. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt.3 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy, w chwili aktywacji Karty.

8. Karta może być użyta wyłącznie w Salonach Wydawcy znajdujących się na terytorium Polski.

9. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne, (w tym gotówkę) w całości lub w części, na inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.

10. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.


II. Zasady korzystania z Karty 


1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.

2. W chwili pomniejszenia kwoty zgromadzonej na Karcie o kwotę odpowiadającą cenie należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie, o którą pomniejszona zostanie wartość Karty.

3. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnej kwoty pozostaje na Karcie.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Karty.

5. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie.

6. Użytkownik może doładować Kartę w okresie jej ważności, określonym w pkt. I ust.4. Każde doładowanie przedłuża ważności Karty o kolejne 3 miesiące. Kwota doładowania nie może być niższa niż 50 złotych.

7. Doładowanie następuje poprzez wymianę środków pieniężnych na kwotę Karty Podarunkowej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, w szczególności w pkt. II ust.3. Na Karcie może być zapisana maksymalnie kwota 500 zł.

8. Informację o dacie ważności i kwocie zgromadzonej na Karcie, Użytkownik może uzyskać w Sklepie Wydawcy.

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:

    • upływu terminu ważności Karty,

    • braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,

    • uszkodzenie Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Karcie.


III. Zwrot Towarów 


1. W przypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepach Wydawcy, klient otrzyma od Wydawcy Kartę doładowaną na kwotę odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi. Karta będzie ważna przez okres 3 miesięcy. 


IV. Niewykorzystanie Karty


1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, kwota zawarta na Karcie pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

2. W wypadku, gdy w okresie jej ważności, Karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik nie może domagać się wymiany karty, ani zwrotu środków pieniężnych.


V. Postanowienia końcowe


1. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).

2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania lub doładowania Karty otrzymuje od Wydawcy, pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego.

3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest elektroniczna formą bonu towarowego.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.italianfashion.pl/karty-podarunkowe.php

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.

Do góry